Informacje ogólne Systemy Proinnowacyjne DLA INNOWACJIUsługi firmy KLIMEX-3 Kontakt

Firma Klimex-3 Sp. z o. o. w Bytomiu prowadzi warsztaty szkoleniowe otwarte, których terminy i zakres tematyczny uzgadniamy w 2014 roku zgodnie z potrzebami Klienta.

Tematy szkoleń, warsztatów otwartych:

Symbol/Nazwa szkolenia, warsztatu

PSD/Proinnowacyjne systemy zarządzania, administracji, produkcji i usług (wartości, pryncypia, metody i rezultaty)

OSSD/Organizacja sieciowego systemu kreowania, administrowania, zarządzania, działania i kontroli racjonalizacji innowacji produktów i procesów.

PDI/Planowanie działań innowacyjnych w firmie, instytucji -metodyka ustalania standardów i kryteriów oceny rezultatów

DSI/Działanie sieciowe implementacji innowacji i projektów racjonalizatorskich

MPD/Management procesów działania przegląd metod planowania, działania i kontroli

SPnt/Spójność procesów narzędzi, technik menagementu organizacji lub instytucji albo przedsięwzięcia

(standardy i metodyka dok. procesów, produktów, usług)

Osoby zainteresowane cenami szkoleń otwartych oferowanych przez KLIMEX- 3 lub innymi aspektami związanymi z działalnością firmy, prosimy o wysłanie odpowiedniego pytania .

W celu zgłoszenia udziału w szkoleniach należy:

• zapoznać się z warunkami uczestnictwa w szkoleniach,

• wypełnić formularz zgłoszeniowy według aktualnego harmonogramu i cennika szkoleń,

• podpisać i przesłać pocztą oryginał formularza zgłoszeniowego na adres W celu przyspieszenia uzyskania potwierdzenia zgłoszenia na szkolenie można dodatkowo wysłać kopię formularza faksem lub pocztą elektroniczną

Warunki uczestnictwa w szkoleniach otwartych w Bytomiu:

• Osoba wymieniona do kontaktowania się otrzymuje potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia, informacje o miejscu i czasie szkolenia oraz cennik hoteli w Bytomiu.

Klimex-3 Sp. z o. o. może dokonać rezerwacji miejsc hotelowych, po wpłacie należności za planowane noclegi..

• Cena szkolenia otwartego organizowanego przez KLIMEX- 3 Sp. z o. o. w Bytomiu obejmuje komplet materiałów dydaktycznych, poczęstunek oraz obiady w czasie zajęć. W cenie nie uwzględniono kosztów zakwaterowania.

• Osoba wymieniona do kontaktowania się otrzymuje potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia, informacje o miejscu i czasie szkolenia. Potwierdzenie oznacza wstępną rezerwację miejsca zakwaterowania; ostateczna rezerwacja następuje po zapłacie należności za szkolenie lub zakwaterowanie.

• Cena szkolenia otwartego organizowanego przez KLIMEX-3 w ośrodku szkoleniowym obejmuje komplet materiałów dydaktycznych, pełne wyżywienie i zakwaterowanie (cztery dni od kolacji w poniedziałek). Cena zależy od rodzaju pokoju (jedno lub dwuosobowy). warunki ogólne:

• Płatności prosimy dokonywać, po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, przelewem na konto firmy KLIMEX-3 Sp. z o. o. w Bytomiu: Bank Citi Handlowy SA Odział w Bytomiu nr konta: 64 1030 0019 0109 8530 0027 2317 , w terminie do 7 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia.

• KLIMEX-3 Sp. z o. o. w Bytomiu zastrzega sobie prawo skreślenia zgłoszonych osób z listy uczestników w przypadku nie zapłacenia za szkolenie w powyższym terminie. Jednak w miarę wolnych miejsc przyjmowane są także zgłoszenia po tym terminie.

• Jeżeli zapłata za szkolenie nie zostanie uregulowana w formie przedpłaty, to do kwoty z cennika należy doliczyć dodatkowo 100zł.

• W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu w terminie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia, KLIMEX-3 Sp. z o. o. nie zwraca dokonanych wpłat.

• W przypadku nieobecności lub spóźnienia na szkolenie nie następuje zwrot kosztów. Istnieje możliwość zastępstw lub zmiany terminu szkolenia.

• KLIMEX-3 Sp. z o. o. w Bytomiu może zmienić termin szkolenia lub odwołać szkolenie z ważnych powodów, o czym zobowiązuje się powiadomić zainteresowanych faxem bądź telefonicznie. W takim przypadku, na życzenie Zgłaszającego, wpłata w pełnej wysokości zostanie zwrócona lub będzie można uczestniczyć w szkoleniu w innym terminie bez konieczności dopłaty związanej z ewentualną zmianą ceny szkolenia.

• Każdy uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe i poświadczenie uczestnictwa w szkoleniu.

Szkolenia zamknięte

KLIMEX-3 Sp. z o. o. w Bytomiu oferuje także szkolenia, warsztaty zamknięte przeprowadzane na indywidualne zamówienie Klienta. Warsztaty zamknięte są dostosowane do potrzeb zamawiającego (czas, zakres szkolenia) i obejmują tematy wymienione w tematyce szkoleń otwartych organizowanych przez KLIMEX-3 jak również są nakietowane na rozwiązywanie bierzących problemów Klienta i tematyka jest opracowywana do pełnej realizacji celów Klienta, - natura przy współpracy Partnerów z kręgów nauki i praktyki.

Inne usługi

• Konsultacje związane z tematyką szkoleń w siedzibie Klienta;

• Konsultacje związane z tematyką szkoleń w Biurze firmy ;

• Konsultacje metod zarządzania, administracji, management, organizacji logistyki procesów ich planowania prowadzimy na zlecenie zainteresowanych po uprzednim uzgodnieniu zakresu, terminu, miejsca i innych warunków.

Osoby zainteresowane cenami szkoleń, dorad lub konsultacji zamkniętych oferowanych przez KLIMEX- 3 Sp. z o. o. w Bytomiu lub innymi aspektami związanymi z działalnością firmy, prosimy o wysłanie odpowiedniego pytania .

Copyright © 2011 pozycjonowanie stron